شرکت طراحی مهندسی آریاتوم

شــرکت طراحی و مهنـدسـی آریـاتوتم با برند تــجاری آتــی در با بـیـــش از 16 سـال ســـابـقه در بـــازار درب هـــای اتومـاتیــــک از پیشـتازان این صنعــت می باشد. رویکرد تخصصی به ایـن مقــوله و بکارگیری هوشمـندانه آخرین تکنـــولوژی روز دنیــا، از جــــــملـه مهمترین سیاست های شرکت آریاتوتم می باشد.

فعالیت با بالاترین کیفیت بر اساس برنامه ریزی های مدون سازمانی به منظور گسترش فعالیت در سطح ایران با نام و اعتبار جهانی به عنوان کیفیتی پیشرو در ارایه محصولات و خدمات در زمینه درها و ورودی های اتوماتیک و سیستم های الکترونیکی به گونه ای که نام آریاتوتم یادآور راحتی، زیبایی، آسایش و ایمنی باشد و سهم خود را در پیشرفت و مدرنیزه کردن جامعه ای پیشرو ایفا نماید.

از مهمترین اهداف شرکت آریاتوتم ارایه خدمات تخصصی و کارآمد به مشتریان می باشد. که جهت حصول به این منظور آموزش های حرفه ای به کادر فنی نمایندگی ها و همکاران در دستور کار شرکت قرار دارد.